fbpx

Bangkok Screening Room มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการให้บริการ หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป ► อ่านเพิ่มเติม

อาดัม จันทร์แยก โลกแตก ญิน

8 พฤศจิกายน 256122 พฤศจิกายน 2561

มีซับอังกฤษ

🗓 โปรแกรมพิเศษเฉพาะ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกานี้
เวลา 16:15 ฉายหนัง อมีน (บัตรราคา 200THB, 160THB สำหรับสมาชิก)
เวลา 18:30 สนทนาถามตอบกับผู้กำกับ คุณฮามีซี อัคคี-รัฐ (ไม่ต้องมีบัตร)
เวลา 20:30 ฉายหนัง อาดัม จันทร์แยก โลกแตก ญิน (บัตรราคา 300THB, 240THB สำหรับสมาชิก)

 

 

ระเบิดเวลาทางความคิดจากวิกฤติชีวิต 911 นาพาคนสองขั้วมาพัวพันกับความชั่ว ที่ถลาลึกลงไปในเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่า.. ที่หยุดเล่าเมื่อไรคือ.... ตาย !! อัดแน่นด้วยทักษะการแสดงระดับมาสเตอร์พีซของ4นักแสดงเจ้าของรางวัลนักแสดงนาชายยอดเยยี่ม คุณเดวดิ อัศวนนท์ ( รางวัลสุวรรณหงส์ทองคา ) , คุณเต้ ปิติศักดิ์ ( รางวัลสุวรรณหงส์ทองคา ) คณุ ต็ อก ศุภกรณ์ ( รางวัลนักแสดงนาชายยอดเยี่ยมที่ เมืองปซู าน ประเทศเกาหลี ) และคุณ วิทยา ปานศรี งาม ผู้คว้ารางวัลระดับโลก สาขา นักแสดงนาชายยอดเยยี่ ม Golden Goblet Award และการกลับมาอีกครั้งของ คุณ วรรณสงิ ห์ ประเสรฐิ กุล พร้อมด้วย คุณเซกิ โอซากิ นกั แสดงนาชายจาก “ซามูไรอโยธยา”พร้อมด้วยนักแสดงคณุ ภาพเข้มอีกมากมาย...

ameen posterอมีน

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้รับเกียรติฉายในเทศกาลหนังเมืองคานส์ ในฐานะภาพยนตร์ ฮาลาล เรื่องแรก ของโลก “อมีน”ชายหนุ่มลกึลับทคี่วามทรงจาชารุดเขาฟื้นขึ้นในหมบู่้านทางตอนเหนือใกล้ชายแดน film director (with a Golden Suphannahong Award) and one of Thailand’s leading screenwriters.
พม่า เพื่อเดินทางค้นหาตัวตนผ่านเศษซากความทรงจาในอดีต ก่อนจะไขปริศนาทดี่ าดิ่งสู่ความจริงอนั ต่าทราม และเรื่องราวที่สั่นคลอนความเปน็ มนุษย์ นี้คือภาพยนตร์ที่อัดแน่นไปด้วยการจัดองคป์ระกอบศิลปเ์พื่อสื่อความหมายเชงิสัญลักษณท์ี่ลุ่มลึกการตัด ต่อที่พิถีพิถนั บทสนทนาทที่รงพลังและการสร้างสรรคเ์ทคนิคใหม่ๆในการนาเสนอที่ทงั้เรื่อง“ไม่ใช้ เสียงที่มาจากเครื่องดนตร”ีแต่ใชเ้สียงมนุษย์ร้องประสานเพื่อทาเสยีงประกอบต่างๆแทนตลอดทั้งเรื่อง ด้วยทีมนกั แสดงคณุ ภาพเข้ม สุเชาว์ พงษ์วิไล , ฐิติ พุ่มอ่อน , อธิป นานา , ทองขาว ภัทรโชคชัย , และการ แสดงในภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในชีวิตของ ชมุ พร เทพพิทกั ษ์ พบกบั การแสดงแบบทุ่ม..สุดชีวิต ของ “ เร แม๊คโดแนลด์ ” การพลิกบทบาทครั้งสาคัญของนกั แสดงระดับรางวัล

 

About the film

กำกับโดย: Hamezi Akeyrat
ประเทศ: Thailand
ปี: 2018
ระยะเวลา: 106 นาที
หนังสั้น: